Hakkımızda

Her akademik ya da pratik uygulama alanı, kendi içerisinde bir takım mesleki yapılanmaları ve formel ya da formel olmayan örgütlenme biçimlerini barındırır. Bu mesleki yapılanmalar ve örgütlenme biçimleri, çoğu zaman ilgili disiplinin tanımlandığı (hatta günbegün yeniden tanımlandığı), geliştirildiği, mesleki etik kodların ve standartların belirlendiği ve konuyla ilgili uzman, akademisyen, çalışan ve bazen öğrenim görenlerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir iletişim ve işbirliği ağı olarak işlev görür. Çoğu zaman söz konusu oluşumlar, mesleki yeterliliğe ilişkin kriterlerin belirlendiği ve tanımlı mesleki alanda çalışanların gelişimine yönelik akreditasyonun olduğu kadar mesleğin icra edildiği müze ortamlarına, eğitim ve iletişim gibi işlevlerin yerine getirilmesine ve izleyici deneyimine yönelik akreditasyonun sağlandığı birimler olarak faaliyet gösterirler.

İşte Müzecilik Meslek Kuruluşu, tam da bu amaçlarla, söz konusu uygulamaların Türkiye’deki eksikliğinin hissedilmesi nedeniyle kuruldu.

2008 yılının sonundan bu yana İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü projeleri kapsamında yürütülen “Müzeler İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu” projesi bağlamında 2009 ve 2010 yılları içerisinde sırasıyla Türkiye müzeciliğine ilişkin bir Mevcut Durum Analizi Raporu, bir Ortak Akıl Platformu ve ardından dört çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalışma sürecinde Türkiye müze çalışanları ile müzecilik alanında görev yapan akademisyen ve uzmanlara yönelik bir meslek kuruluşuna duyulan ihtiyaç daha da net bir şekilde kendini gösterdi. Nitekim “Mesleki Gelişim, İletişim ve İşbirlikleri” konulu çalıştay sonucunda bir mesleki dernek kurulması ve müzecilik ile ilgili bir web sitesi geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu doğrultuda çağdaş müzecilik anlayışının gelişmesini ve müzelerdeki hizmet kalitesinin artarak yüksek standartları yakalamasını, müzecilik mesleğinin geliştirilerek müze çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir meslek kuruluşunun oluşturulması yönündeki çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Temmuz 2010 yılından bu yana atılan adımlarla nihayet 2011 yılının Mayıs ayında Müzecilik Meslek Kuruluşu’nun kuruluşu gerçekleşti.

Müzecilik Meslek Kuruluşu, Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlamak; ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik değerler doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde aktif rol almak; müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, dayanışmayı sağlamak; müzecilik mesleğinin sorunlarını saptamak, çözümler üretmek ve sorunları çözücü girişimlerde bulunmak başta olmak üzere müzecilik alanında faaliyet gösteren tüm uzman, akademisyen ve çalışanlara yönelik hizmet verecek ve gerekli iletişimi ve dayanışmayı sağlayacak bir platform olarak faaliyet gösterecek.

Dernek Türkiye genelinde müzecilik alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ve Bakanlık yetkilileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve özel müzelerin temsilcilerinden oluşan bir kurucu üye grubunun girişimiyle hayat buldu. Çok yakında ilk genel kurul toplantısını yapacak olan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, yönetim ve denetleme kurullarının belirlenmesini takiben kısa bir süre içerisinde üyelik kabulüne başlayacak.

Müzecilik Meslek Kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgiye www.muzecilikmeslekurulusu.org adresinden ulaşabilir, bu oluşuma paralel olarak, aynı ortamda konunun ilgililerinin erişimine açık olan çeşitli tartışma alanlarının yer aldığı forumları ve ek bilgileri bulabilirsiniz.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği

Müzecilik Meslek Kuruluşu – Kurucu Üye Listesi (soyadına göre alfabetik sırayla)

Fatma Suay AKSOY
Şakir Afşin ALTAYLI
Elif Çiğdem ARTAN
Yüksel Tomurcuk ATAGÖK
Şeniz ATİK
Deniz ÜNSAL BAL
Suzan BAYRAKTAROĞLU
Mehmet Özalp BİROL
Nezahat Hanzade URALMAN ÇAVGA
Özgür ÇAVGA
Yeşim KARTALER ÇINAR
Ayşe ERDOĞDU
Ahmet Ömer ERDÖNMEZ
Zehra ERKÜN
Nevra ERTÜRK
Zeynep Sevim KIZILTAN
Deniz KOÇ
Firuzan Burçak MADRAN İSAGİLLER
Bülent ÖZDEN
Fatma Hale ÖZKASIM
Gül PULHAN
Ayşen SAVAŞ SARGIN
Nevin SOYUKAYA
Zülküf YILMAZ