Tüzük

“MÜZECİLİK MESLEK KURULUŞU” DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1 – Derneğin Adı “Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2 –  Dernek merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur. Yurtdışında ve yurt içinde temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Madde 3 – Dernek, en genelde Türkiye’de çağdaş müzecilik anlayışının ve uygulamalarının gelişmesini, müzelerdeki hizmet kalitesinin artarak uluslararası standartların yakalanmasını sağlamayı, müzecilik mesleğinin geliştirilerek, müze çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini yükseltmeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda:

a. Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (bundan sonra ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş müzecilik prensipleri doğrultusunda çalışan kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlamak

b. ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik kurallar doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde etkin rol almak;

c. Müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak, dayanışma tesis edilmesini sağlamak; müzecilik mesleğinin ve müzecilerin sorunlarını saptamak, iş koşulları, özlük hakları, ücret ve ödenekleri gibi konular da dâhil olmak üzere, çözümler üretmek  ve sorunları çözücü girişimlerde bulunmak;

d. Türkiye’de müzeciler, müzebilimciler ve ilgili meslekler için iletişim platformu oluşturmak. Bu kapsamda; özel sektör, sivil toplum ve kamu sektöründe, başta müzecilik olmak üzere, kültür mirasının korunmasını, araştırılmasını ve sürdürülebilirliğini amaçlayan, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, sanat, tasarım, mimarlık, iletişim, kültür ve sanat yönetimi, sayısal sistemler, işletme, bilgi ve belge yönetimi gibi, müzecilikle ilgili tüm alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve etkileşim ortamları yaratmak;

e. Türkiye’de müzeciliğin gelişmesi yönünde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirmek;

f.Yurtdışındaki müzeciler, müzebilimciler ve müzelerle ilgili çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla Türkiye’dekiler arasında iletişim ve işbirliği olanakları başlatmak ve sürdürmek; Müzecilik alanındaki kuram ve uygulamaları, ulusal ve uluslararası düzeyde takip etmek, yaymak, müzecilik literatürünün geliştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak;

g.Türkiye’de müzelerin ve müzeciliğin toplumsal fayda esasını benimsemiş çağdaş kurumlar olması yönünde, etkin kültür politikaları ve stratejileri geliştirilmesini sağlamak, bu amaç doğrultusunda yerel yönetimler ve devlet düzeyindeki uygulamaları takip etmek, bilgi vermek, taleplerde bulunmak, öneriler getirmek ve kampanyalar düzenlemek;

h.Kitle iletişim araçları ve sosyal ağlar vasıtasıyla müzelerin ve müzebilimin kamuoyunda tanınırlığını ve saygınlığını arttırmak;

i.Yasa ve yönetmelikleri çağdaş müzeciliğin gereklerini karşılayacak şekilde güncellemek üzere ve tüm müzelerin çağdaş müzecilik prensipleri doğrultusunda denetlenebilirliğini sağlamak üzere öneriler getirmek;

j.Müzecilik, müzeler, tarihi miras, kültür mirası, sit alanları ve benzeri hakkında farkındalık yaratmak;

k.Türkiye’de gerçekleştirilecek bir müzecilik reformu için bilgi derlemek, öneri geliştirmek, kamuoyu oluşturmak, bilimsel ve toplumsal çalışmalar/projeler yürüterek;

 • Müze anlayışının, tanımının ve uygulamalarının çağdaşlaşması; Müze türlerinin çeşitlenmesi, var olan müzelerin iyileştirilmesi, yeni müzeler kurulması;
 • Müzelerde özerkleşmeyi ve sürdürülebilirliği destekleyecek yönetişim modellerine geçilmesi, karar süreçlerinde yer almalarının sağlanması; Müzeleri finansman açısından güçlendirecek önlemlerin alınması, şeffaflık ve hesap verirlikle ilgili sistemlerin geliştirilmesi;
 • Müze kadrolarının çağdaş müzelerde ihtiyaç duyulan kadroları içerecek şekilde çeşitlendirilmesi; müzelerin insan kaynakları, uzmanlık düzeyi, personel sayısı, dış kaynak kullanımı açısından yeterli hale getirilmesi; Müzelerde standardizasyon çalışmaları yapılması; akreditasyon ve performans istemlerinin kurulması; Müzelerin iletişim içinde olduğu yapıların çeşitliliğinin sağlanması ve iletişim kanallarının genişletilmesi;
 • Müzecilikle ilgili mevzuat değişikliklerinin yapılması;
 • Koleksiyon yönetimi politikalarının oluşturulması, koleksiyonların korunması için gerekli atölye, laboratuar, malzeme ve güncel bilgi erişiminin sağlanması; müze depolarının geliştirilmesi, güvenlik önlemlerinin arttırılması;
 • Müze koleksiyonlarını temel alan araştırma ve yayın faaliyetleri artırılması;
 • Müzelerde sergileme için gerekli mekânsal altyapının, sergileme sistemlerinin geliştirilmesi, sergilemelerde çağdaş teknik ve teknolojiyi kullanır hale getirilmesi, sergi/sergileme tasarımının bir uzmanlık alanı olarak desteklenmesi;
 • Fiziksel ve zihinsel erişimin en üst düzeyde sağlanması için alt yapısal ve lojistik hizmetler ile iletişim ve yorumlamaya ilişkin gelişkin yöntem ve sistemlerin devreye sokulması;
 • Engelli erişim imkânlarının geliştirilmesi;
 • Müzelerin konferans, eğitim salonu, kütüphane gibi altyapılarının geliştirilmesi; Çocuklar ve gençler için özel düzenlemeler yapılması;
 • Müze tasarım ve onarımında uzmanlığa önem verilmesi;
 • Sürekli sergilerin düzenli güncellenmesi ve etkinliklerinin arttırılması, sergi tasarımında küratoryal katkıların arttırılması;
 • Geçici sergi sayı ve kalitelerinin arttırılması;
 • Müzelerin yan ürün ve etkinliklerle desteklenmesi;
 • Pasif öğrenme yerine aktif öğrenmeyi yaşama geçirecek eğitsel çalışmalar yapılması;
 • Müzelerin pazarlama, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarının geliştirilmesi;
 • Ziyaretçi sayılarının ve ziyaret kalitesinin arttırılması; ziyaretçi değerlendirmeleri ve anketlerin etkinleştirilmesi
 • Düzenli sektörel raporlar hazırlamak; ve benzeri alanlarda öneri geliştirmek, çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak; Derneğin amaçlarıdır.

Madde 4 – Dernek “Madde 3” altında sayılan amaçları gerçekleştirmek için bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a. Türkiye’de ve dünyada müzecilik alanında yapılan etkinliklerin ve ICOM’un çalışmalarının takip edilmesi, üyeler ve toplumla paylaşılması;

b. Yurtdışında ve Türkiye’de bu konuda faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak çalışmalar yapılması, projeler yürütülmesi;

c. Ulusal ve uluslararası kapsamda müzecilikle ilgili bilgi ve arşiv derlenmesi; derlenen bilginin elektronik medya (web sitesi, dijital mecralar.), bülten, kitap, broşür, katalog, afiş, e-doküman aracılığıyla paylaşılması;

d. Müzecilikle ilgili fiziksel ve/veya sayısal arşiv ve kütüphane kurulması;

e. Araştırmalar yapılması, yaptırılması, bu araştırma ve tartışma sonuçlarının çeşitli iletişim araçları yardımıyla müzeler, müzebilimciler ve kamuoyu ile paylaşılması;

f. Müzeciliğin çalışma alanları ile ilgili çalışma grupları, birimler, komiteler oluşturarak projeler, araştırmalar, raporlar, yayınlar gerçekleştirmesinin sağlanması;

g. Müzelerin kapasitesini geliştirmek; müze çalışanlarının mesleki gelişimini ve müzecilik alanında çalışanların bilgi ve deneyimini artırmak için, çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ve desteğiyle yaz okulu, kurs, gezi, seminer, konferans, çalıştay ve panel gibi etkinliklerin düzenlenmesi;

h. Eğitim amaçlı özel TV kanalları, uzaktan eğitim programlarının oluşturulması ve/veya bu tür programların desteklenmesi;

i. Sanatsal çalışmalar, yayınlar yapılması, belgesel filmler, DVD’ler, tanıtım malzemeleri üretilmesi; var olanların yaygınlaştırılmasına ve tanınmasına yardımcı olunması;

j. Müzecilikle ilgili yabancı kaynakların Türkçe’ye çevrilmesi ve kamuoyuna ulaştırılması;

k. Üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalışılarak müzecilik alanında yapılan çalışmaların, işbirliklerinin sayısının ve kalitesinin artmasına destek verilmesi;

l. Türkiye’de müzelerin çağdaş bir yapıya ve hizmet kalitesine ulaşması için kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulması;

m. Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve özel sektörün sağladığı desteklerin, mali ve ayni yardımların artırılması yönünde çalışmalarda bulunulması;

n. Toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinlikler, konferanslar, geziler, toplantılar, konserler, sergiler v.b. düzenlenmesi;

o. ICOM’un müze tanımı göz önünde bulundurularak Türkiye’de ve yurtdışında bu kurumlara kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacak hizmetler verilmesi, bu amaca yardımcı ürünler ve hizmetler üretilmesi;

p. ICOM Türkiye Milli Komitesi’nin etkinleşmesi, tüzüğünün güncellenmesi, üye sayısının artması, ICOM genel kurullarında Türkiye’den katılımın sağlanması ve ICOM’un uluslararası komitelerinde temsilin artması için çalışmalar yürütülmesi;

q. Türkiye’de iyi örnek oluşturacak müzelerin tespit edilmesi; bu müzelerin “Avrupa Müzeler Forumu Ödülleri” gibi ödüllere aday gösterilmesi ve benzer örneklerin artması için teşvik edici etkinliklerde bulunulması.

Madde 5 – Dernek, “Madde 3” altında sayılan amaçları ve “Madde 4” altında sayılan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki örgütlenmeleri gerçekleştirebilir:

a. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;

b. Yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

c. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

d. Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak;

e. Yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, vakıf veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

f. Görev alanlarına giren konularda özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile ortak projeler yürütmek;

g. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, ortak projelerde görev almak;

h. Gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilikler açmak.

ı. Ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilenen üyelerimiz için yardım bağışı toplamak ve dağıtmak.

ÜYELİK

Madde 6 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş, Derneğin amaç ve ilkelerini kabul eden, aşağıdaki koşullara sahip herkes Derneğe üye olabilir.

Bireysel Üyelik :Üniversitelerin Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Yönetimi Sanat Yönetimi, Kültür ve Sanat Yönetimi, Restorasyon, Konservasyon vb. bölümleri/anabilim dallarından ön lisans/lisans/Y. Lisans veya doktora diplomalarından birine sahip olanlar ile,

Bu meslek grupları dışında ön lisans/lisans diplomalarından birine sahip olup, müzecilik ve kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışmakta olan uzman ve idari personel ile işyeri sahipleri bireysel üye olabilirler. Bireysel üyeler, üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar.

Müzecilikle ilgili faaliyet gösteren tüzel kişiler (müze, benzer kültür kurumu, müzesi olan kurum, dernek, vakıf, şirket, müzecilik alanında çalışan şirket v.b.) derneğimize üye olabilir. Bir tüzel kişinin üye olması halinde, kendi yönetim organlarında bu konuda karar alırlar ve bir temsilci seçerler. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, görev alacak temsilci tüzel kişi tarafından yeniden belirlenir. Bu üyeler bireysel üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar.

Üyeliğe başvuracak kişiler, Derneğin amaç ve ilkelerine, ICOM, ICOMOS ve UNESCO’nun ilke ve etik değerlerine, ilgili uluslararası ilke ve yasalara uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

Bireysel üyeler ve tüzel kişi üye temsilcileri Genel Kurul’a katılabilir ve görüş bildirebilir, çalışma gruplarına ve diğer her türlü faaliyete katılabilir.

Madde 7 – Üyelik ön başvurusu yazılı olarak form doldurmak suretiyle yapılabilir. Bireyler özgeçmişlerini ön başvurularına eklerler. Üyelik başvuruları 30 (otuz) takvim günü içerisinde değerlendirir ve olumlu ya da olumsuz olarak karara bağlanır ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuruları olumlu değerlendirilen bireylerin üyelikleri, 1 yıllık üye aidatının 10 (On) iş günü içinde yatırması durumunda geçerlilik kazanır.

Tüzel kişi temsilcisi üyeler için de aynı başvuru süreci geçerlidir, fakat ek olarak kurumsal bilgiler istenir (ticaret sicil gazetesi ya da benzeri kuruluş belgesi, yönetim organının Derneğe üyelikle ilgili kararının fotokopisi, tanıtım yazısı ve/veya broşür/kitapçık ). Tüzel kişi temsilcisi üyelerin de tek oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu ayrıca, resen birey ya da kurumlara üyelik önerisi götürebilir. Bu öneriler oluşturulurken üyelerin bulundukları sektörlerin dağılımı ve dengesi dikkate alınır.

Madde 8 – Üyelikten çıkarma işlemleri Yönetim Kurulu kararı ile ve gerekçe gösterilerek yapılır. Üyelikten çıkış kuralları aşağıdaki gibidir:

a. Her üye Yönetim Kurulu’na ıslak imzalı mektupla yazılı başvurarak ya da E- Devlet üzerinden kendi isteği ile üyelikten ayrılma talebinde bulunabilir. İstifa bir sonraki Yönetim Kurulu’nda karara bağlanarak kesinleşir. Üye ayrıldığı sırada varsa aidat borçlarını ödemek zorundadır.

b. İki kez yazılı ikaz yapıldığı halde üyelik aidatını 1 yıl içinde ödemeyen üyenin üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından son verilir.

c. Dernek amaçlarına ve tüzüğüne açıkça aykırı davranışlarda bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak da Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9 – Derneğin organları “Genel Kurul”, “Yönetim Kurulu”, “Denetim Kurulu” ve “Danışma Kurulu”dur.

Madde 10 – Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organıdır ve Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, iki yılda bir kere olağan, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği ya da Denetim Kurulu’nun kararı ile otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

“Olağan Genel Kurul” 2 (iki) yılda bir, Mart ayında, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da bireysel üyelerin de, kurumsal üyelerin de birer oy hakkı vardır. Üye ya da kurumsal üye temsilcisi oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Kurumsal üyeler, kendi Yönetim Kurulu karar defterlerinde belirleneceği şekilde Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirilen başka bir kişi aracılığıyla oy kullanırlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11 – Genel Kurul’da, Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimleri gizli oylama ile yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada, Divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 12 – Aşağıdaki konular sadece Genel Kurul’da karara bağlanabilir:

a. Derneğin fesih edilmesi;

b. Tüzüğün değiştirilmesi;

c. Dernek organlarının seçilmesi;

d. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası;

e. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

f. Yönetim Kurulu’nca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması;

g. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi;

h. Üyelik ödentilerinin saptanması;

i. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, iktisadi işletmeler kurulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

j. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve/veya vakıf kurması;

k. Şube ve temsilcilikler kurulması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

l. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ve/veya bu konuda Yönetim Kurulu’na bir sonraki Genel Kurul’a kadar yetki devrinde bulunulması

m. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Genel Kurulun üye ihracı kararına Dernekler Yasası’nda belirtilen koşullarla itiraz edilebilir.

Derneğin en yetkili organı olarak, Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 13 – Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak, Genel Kurul’ca, Dernek “bireysel üye” ya da “kurumsal üye” yetkili temsilcileri arasından seçilir.

Üçüncü Genel Kurul’dan itibaren, Yönetim Kurulu’nun en az üçte biri yenilenmek zorundadır. Üçüncü Genel Kurul’dan sonra geçerli olmak üzere, aynı kişi asıl üye olarak Yönetim Kurulu’na arka arkaya en fazla 2 (iki) kere seçilebilecektir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, 2 (iki) Başkan Yardımcısı, Sekreter Üye ve Sayman Üye’yi belirler. Yönetim Kurulu üyeleri belirli alanlarda “Çalışma Grupları” ile “Kurul” arasındaki bağlantıyı koordine ederler.

Yönetim Kurulu, en geç 3 (üç) ayda bir kere olağan olarak toplanır; tüm üyelerin yazılı olarak haberdar edilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir.

Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Art arda altı aydan fazla toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu, asıl üyeleri arasında istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu, ilk toplantısından başlayarak yedek üyeleriyle birlikte çalışma yöntemini de seçebilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak;

c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak;

d. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak;

e. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak;

f. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak;

g. Bütçenin uygulanmasını sağlamak;

h. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek;

i. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alıp uygulamak;

j. Genel Kurul’un ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 14 – Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumda, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağırmak zorundadır. Denetim Kurulu ilk toplantısından itibaren yedek üyelerle birlikte çalışmak yöntemini de seçebilir.

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir.

Madde 15 – Danışma Kurulu, Dernek çalışma alanlarında, Derneğe vizyon vermek, politika belgeleri oluşturmak ve önermek, raporlar üretmek  ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’na görüş iletmek üzere oluşturulur.  Danışma Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (Üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Genel Kurul üyeleri arasından, Genel Kurul’da önerilir ve açık oylama ile bir sonraki Genel Kurul’a kadar seçilirler. Yedek üyelerin Yönetim Kurulu’na girmeleri durumunda Danışma Kurulu üyelikleri otomatik olarak düşer. Çalışma Grupları ihtiyaç duyulan sıklıkta, Danışma Kurulu ise yılda en az iki kere toplanır.

GELİR KAYNAKLARI, ÖDENTİLER, BORÇLANMA, İÇ DENETİM

Madde 16 – Derneğin gelir kaynakları aşağıdaki şekildedir:

a. Giriş aidatı ve üyelik aidatları;

b. Gerçek ve tüzel kişilerin Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar;

c. Dernek tarafından tertiplenen toplantı, kurs, gezi, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;

d. Projelerden, ulusal ve uluslararası fonlardan sağlanan gelirler;

e. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;

f. İktisadi işletmelerden ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar;

g. Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde toplanacak yardımlar;

h. Diğer gelirler.

Madde 17 – Derneğe üyelik aidatı olarak yıllık aşağıdaki miktarlar alınacaktır:

Bireysel Üyeler: Yıllık aidat 240 TL (İkiyüzkırk Türk Lirası),

Üyelik başvuruları olumlu değerlendirilen bireyler, 1 yıllık üye aidatını 10 (On) iş günü içinde yatırır. Takip eden yıllarda yılın ilk ayı (Ocak) içinde yıllık olarak hesaba yatırılırlar. Ödemeler banka kanalı ile yapılır. Derneğe üyelik aidatını artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 18 – Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 19 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı, leasing konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’da oy hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun katılması şartı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye toplam sayısının iki katından az olamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

Madde 21 – Genel Kurul, gerekli gördüğü zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’da oy hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye toplam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır.Fesih olan Derneğin mal varlığının nereye bırakılacağına fesih kararını alan Genel Kurul’da karar verilir.

DİĞER

Madde 22 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri ve ICOM’un ilkeleri uygulanır.

Geçici Madde – İlk Genel Kurul’da Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil etmek ve Dernek’le ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kurucu üyelerden Fatma Suay AKSOY, Deniz ÜNSAL BAL ve NezahatHanzade URALMAN ÇAVGA görev almışlardır.

Kurucu Üyeler (soyadlarına göre alfabetik sırayla)

Suay Aksoy
Afşin Altaylı
Tomurcuk Atagök
Elif Çiğdem Artan
Şeniz Atik
Deniz Ünsal
Suzan Bayraktaroğlu
M. Özalp Birol
HanzadeUralman
Özgür Çavga
Yeşim Kartaler
Ayşe Erdoğdu
Ahmet Ömer Erdönmez
Zehra Erkün
Nevra Ertürk
Zeynep Sevim Kızıltan
Deniz Koç
Burçak Madran
Bülent Özden
Fatma Hale Özkasım
Gül Pulhan
Ayşen Savaş
Nevin Soyukara
Zülküf Yılmaz