Çalışma Grupları

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, müzeciliğin çalışma alanları ile ilgili çalışma grupları oluşturarak projeler, araştırmalar, raporlar, yayınlar gerçekleştirilmesini hedefler.

Destekçi üyeler dâhil tüm bireysel üyeler ve kurumsal üye temsilcileri çalışma gruplarına katılabilir. 

Çalışma Grupları ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır ve “Çalışma Grupları” ile “Kurul” arasındaki bağlantıyı Yönetim Kurulu koordine eder. Çalışma Grupları, çalışmalarını yıllık olarak rapolar.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, şu an altı farklı Çalışma Grubu’nda faaliyetlerine devam ediyor;

ICOM İlişkileri Çalışma Grubu

 • Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (bundan sonra ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş müzecilik prensipleri doğrultusunda çalışan kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlamak amacıyla öneriler geliştirir, çalışmalar yapar;
 • ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik kurallar doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliğin bir meslek olarak desteklenmesinde ve müzecilerin gelişiminde etkin rol alır;
 • ICOM’un genel etkinliklerini, yayınlarını ve güncel gelişmelerini takip eder, derler, MMKD üyelerine ve topluma duyurur;
 • ICOM Türkiye Milli Komitesi’nin etkinleşmesi, tüzüğünün güncellenmesi, üye sayısının artması, ICOM Genel Kurulları’nda Türkiye’den üyelerin katılımının sağlanması ve ICOM’un uluslararası komitelerinde temsilin artması için çalışmalar yürütür.

Müzecilik Gözlem ve Değerlendirme Çalışma Grubu

 • Türkiye’de müzelerin ve müzeciliğin toplumsal fayda esasını benimsemiş çağdaş kurumlar olması yönünde, etkin politikalar ve stratejilerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlar; bu amaç doğrultusunda yerel yönetimler ve devlet düzeyindeki uygulamaları takip eder, bilgi verir, taleplerde bulunur, öneriler getirir ve kampanyalar düzenler;
 • Yasa ve yönetmelikleri çağdaş müzeciliğin gereklerini karşılayacak şekilde güncellemek ve tüm müzelerin çağdaş müzecilik prensipleri doğrultusunda denetlenebilirliğini sağlamak üzere öneriler getirir;
 • Türkiye’de müzelerin ve müzecilerin yaşamakta olduğu gelişmeleri takip eder, kayda geçiri, MMKD iletişim araçlarıyla üyeler, meslek çevreleri ve kamuoyuyla paylaşır;

Yayın ve Belgeleme Çalışma Grubu

 • Müzecilik alanındaki kuram ve uygulamaları, ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder, duyurulmasına yardımcı olur, Türkçe’de müzecilik literatürünün geliştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunur;
 • MMKD iletişim araçlarıyla yaygınlaştırılacak akademik ve mesleki bilginin üretilmesinde ve derlenmesinde rol alır;
 • Türkiye’de ve dünyada müzecililik literatürünü takip eder, kayda geçirir ve dernek altında bir arşiv ve bilgi bankası oluşmasını sağlar.

İletişim ve Tanıtım Çalışma Grubu

 • Türkiye’de müzeciler, müzebilimciler ve ilgili meslekler için iletişim platformu oluşturulmasına çalışır. Bu kapsamda; özel sektör, sivil toplum ve kamu sektöründe, başta müzecilik olmak üzere, kültür mirasının korunmasını, araştırılmasını ve sürdürülebilirliğini amaçlayan, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, sanat, tasarım, mimarlık, iletişim, kültür ve sanat yönetimi, sayısal sistemler, işletme, bilgi ve belge yönetimi gibi, müzecilikle ilgili tüm alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve etkileşim ortamları yaratır;
 • Müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkiler kurar, dayanışma tesis edilmesini sağlar;
 • MMKD üye sayısının artırılması için faaliyetlerde bulunur;
 • Toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinlikler, konferanslar, geziler, toplantılar, konserler, v.b. düzenler;
 • Kitle iletişim araçları ve sosyal ağlar vasıtasıyla müzelerin ve müzebilimin kamuoyunda tanınırlığını ve saygınlığını arttırılmasına çalışır;
 • Müzecilik, müzeler, tarihi miras, kültür mirası, sit alanları ve benzeri hakkında farkındalık yaratılmasını hedefler;

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Çalışma Grubu

 • Türkiye’de müzeciliğin gelişmesi yönünde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirir;
 • Yurtdışındaki müzeciler, müzebilimciler ve müzelerle ilgili çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla Türkiye’dekiler arasında iletişim ve işbirliği olanakları başlatır ve sürdürür;

Mesleki Gelişim Çalışma Grubu

 • Müzeciliğin bir meslek olarak geliştirilmesine yönelik sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda müze uzmanlarına ve müze uzmanlığına hazırlananlara yönelik bir öğrenme deneyiminin yaratılmasını ve mesleğe ilişkin güncel bilgi ve uygulama donanımının verilmesini sağlar;
 • Bu amaç doğrultusunda komite müzebilimin farklı uzmanlık alanlarını kapsayan konularda ücretli ve/veya ücretsiz kurslar ve/veya eğitim ortamları, eğitim materyalleri, değerlendirme gezileri, müzeler ve müzeciler arası temalı ziyaretler ve projeler oluşturur ve destekler.