Müzeler İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu

“Türkiye Müzeleri İçin Yönetim Ve İşletim Modeli Öneri Raporu” Projesi Harikalar Kutusu danışmanlığında gerçekleştirildi. Bu proje kapsamındaki raporlar Bülent Özden tarafından hazırlanmıştır.

“Türkiye Müzeleri İçin Yönetim Ve İşletim Modeli Öneri Raporu” Projesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından geliştirilmiş ve süreç içerisinde gerçekleştirilen toplantılarla nihai hale getirilmiştir.

Projenin genel amacı “devlet müzelerindeki müzecilik anlayışını ve işleyişini çağdaşlaştırmak amacıyla, uzmanlık ve müze hizmetleri, çoğulcu karar alma mekanizmaları, şeffaflık ve sürdürülebilirlik açısından yetkinlik ve güncellik gibi kriterlere cevap verecek nitelikte bir yönetim ve işletim modeli geliştirmek ve bu amaçla arama konferansları, çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek ve bir rapor hazırlamak” olarak belirlenmiştir.

Proje temel olarak dört adımdan oluşmuştur: Durum Analiz Raporu hazırlanması; müzeciliğin geneline ait sorunların ve çözüm önerilerinin genel olarak tartışıldığı Ortak Akıl Platformu uygulaması; Koleksiyon Yönetimi, Sergileme, Yorumlama ve Eğitim, Yönetim ve Yönetişim konularında Odak Grup Çalıştayları; Mesleki Gelişim, İletişim ve İşbirlikleri Çalıştayı; Raporlama.

Rapor akademisyenler, uzmanlar, müze çalışanları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinden oluşan geniş bir grubun katkıları ile oluşturulmuştur.

Proje sürecinde öncelikle Türkiye Müzeciliği’nin misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları saptanmış, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler ve ölçüm için gerekli performans göstergeleri belirlenmiştir. Odak Grup toplantılarında da daha önce belirlenen kriterler doğrultusunda saptanan bazı öneri ifadelerinin olumlu yanları, dikkat edilmesi gereken noktalar, hangi kaynakların gerekeceği, öneri ifadelerinin gerçekleşmesi için atılması gereken adımlar ve bu adımları atacak, adımlardan etkilenecek aktörler saptanmıştır.

İçinde bulunulan durum tüm sorunların bir bütün olarak ele alınmasını, küçük değişikliklerle değil büyük bir reformla çözüme gidilmesini gerektirmektedir. Bu rapor bahsi geçen reform için bir yol haritası çizmektedir. 43 değişik ama birbirini tamamlayan başlık altında atılması gereken zorunlu adımlardan oluşan bu yol haritası, daha detaylı olarak raporun sonunda, daha da detaylı iş adımları olarak raporun içinde yer almaktadır.

Stratejik yol haritası yönetim-yönetişim / koleksiyon yönetimi / sergileme – yorumlama – eğitim – iletişim / mesleki gelişim – iletişim – işbirlikleri ana başlıkları altında adımlar önermektedir. Bu stratejik yol haritasının uygulamasının 10 yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Genel olarak bunun ilk 5 yılı müzecilik ile ilgili reformun gerçekleştirilmesi, kalanı ise tüm ülke müzelerine yayılması için kullanılacaktır.

Önerilen model, ilgili tüm mevzuatın yeniden ve bütünsel olarak ele alınmasını, hatta kamudaki bazı ezberleri de değiştirmeyi gerektirmektedir. Bakanlık, bu raporu temel alarak gerekli mevzuat değişikliklerini (raporda da belirtildiği gibi) tüm paydaşlarla birlikte planlayıp gerçekleştirebilir. Müzecilikle ilgili kamu örgütlenmesinin TRT benzeri özerk bir yapıya kavuşturulması bir çözüm olabilecektir.

Bu reform, zaten oldukça eski kalmış mevzuat için de, Türkiye müzeciliği için de geri kalınmış 30-35 yıllık dönemin farkını kapatmak için bir şanstır.

Kaynak: Harikalar Kutusu

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir